ชวนเที่ยวพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ในเขตพื้นที่ของจังหวัดทางภาคอีสานนั้น เรียกได้ว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงโดดเด่นเสมอๆ และความศรัทธาเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่มาก ทำให้เกิดการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆอันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ ในบางแห่งก็สร้างศาสนสถานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เรียกได้ว่าเป็นสังฆานุสติ  อย่างเช่น ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพระธาตุเจดีย์ที่คงความศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาวนาน นั่นก็คือ พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนจำนวนมาก

พระธาตุยาคูแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านเสมา  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีประวัติความเป็นมาของการสร้างที่ระบุไว้ว่า พระธาตุยาคูถูกสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี ซึ่งเก่าแก่และยาวนาน ทำให้ในเวลาต่อมาได้เกิดการผุพังไป และในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์

จวบจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการซ่อมแซมและสร้างเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมขึ้นมา โดยก่ออิฐถือปูนและครอบฐานเดิมของพระเจดีย์ไว้ จากนั้นเรื่อยมากระทั่งถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่า ได้มีการสร้างและต่อเติมในส่วนยอดของพระธาตุเจดีย์ให้สูงขึ้นอีก

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๒ ทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุยาคูขึ้นใหม่ และได้จดทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน

มีความเชื่อกันในหมู่ชาวบ้านว่า ภายในองค์พระธาตุยาคู ได้มีการบรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้กราบสักการะ ซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่จะเป็นพระรูปใดนั้นไม่ได้มีการระบุไว้ ระบุแต่เพียงว่า เป็นพระสงฆ์ที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

ทางการจึงได้จัดให้มีเทศกาลสำหรับบูชาสักการะองค์พระธาตุประจำปี ซึ่งถูกจัดขึ้นในเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอฝนให้พืชพันทางการเกษตรมีความเจริญงอกงาม และยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย

พุทธศิลป์ของพระธาตุยาคูนั้น วัดจากฐานถึงยอดสูง 8  เมตรได้ถูกสร้างในลักษณะของการก่ออิฐถือปูน เป็นทรงเจดีย์ 8 เหลี่ยม มีขนาดฐานกว้าง 10เมตร ยาว 10  เมตร  และได้ถูกสร้างให้มีลักษณะซ้อนกันเป็นจตุรมุข ส่วนทางขึ้นพระธาตุยาคู จะมีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ

สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมมที่สวยงามแปลกตา หากเดินทางจากจากตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ไปตามเส้นทางหลวงสาย 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) โดยมีระยะทางในการเดินทางประมาณ 19 กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากตัวอำเภอกมลาไสย ให้ไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสย รวมระยะทางสำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้ ประมาณ 6  กิโลเมตร แล้วจึงถึงแยกบ้านเสมา จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง ไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงเจดีย์พระธาตุยาคู

บทความน่าสนใจ