ปางมะผ้าความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ปางมะผ้าเป็นอำเภอหนึ่งในจังวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และลำห้วย มีพื้นที่การเพาะปลูกตามไหล่เขาที่สูงชัน แต่จะเป็นพืชผักเสียส่วยใหญ่ แต่จะมีพื้นที่นาไม่มากนักเพราะมีพื้นที่ราบแค่เล็กน้อย